انتخاب کندانسور و اواپراتور و اکسپنشن


محاسبه کندانسور و اواپراتور برای کمپرسور های بیتزر

تن تبرید کمپرسور را وارد کنید – کمپرسور چند تن است ؟


گاز را انتخاب کنید

گاز R22:

گاز R134a:


اقلیم آب و هوایی محل نصب کمپرسور را انتخاب کنید ( گرمسیر / سردسیر)

شهر معتدل :

شهر گرمسیری:


دمای داخل سردخانه را انتخاب کنید

+10:

+5:

-18:

-25: