لیست قیمت انواع چیلرهای محصول آنتا چیلر ( بروز رسانی فروردین 1400 )

لیست قیمت هوا خنک آنتا چیلر سلوشن اسکرو (بروز رسانی فروردین 1400)

 

آنتا چیلر هوا خنک اسکرو دو استیج
آنتا چیلر هوا خنک اسکرو دو استیج

لیست قیمت هوا خنک آنتا چیلر سلوشن اسکرو (بروز رسانی فروردین 1400)

لیست قیمت آنتا چیلر اسکرو

 لیست قیمت آنتا چیلر 5 تن

لیست قیمت آنتا چیلر10 تن

لیست قیمت آنتا چیلر 15 تن

 لیست قیمت آنتا چیلر 20 تن

  لیست قیمت آنتا چیلر 30 تن

لیست قیمت آنتا چیلر 40 تن

لیست قیمت آنتا چیلر 60 تن

لیست قیمت آنتا چیلر 80 تن

لیست قیمت آنتا چیلر 100 تن

  لیست قیمت آنتا چیلر 120 تن

https://www.bitzer.de/gb/en/

https://www.danfoss.com/en/