لیست قیمت کمپرسور اسکرال zr کوپلند

قیمت کمپرسور کولر گازی کوپلند ZR

قیمت کمپرسور کولر گازی کوپلند ZR امرسون ( اصلی ) و کمپرسور مینی چیلر ( بروز شده آذر 1400 ) تک فاز و سه فاز

لیست قیمت کمپرسورهای اسکرال کوپلند
ZR Scroll Copland Compressor

قیمت کمپرسور کولر گازی کوپلند ZR

برای دریافت قیمت روز تماس بگیرید 02191017416 / تماس دریافت تخفیف دوستانه / تماس مشاوره / تماس درخواست نصب و سرویس

کمپرسور مدل ZR22 K3E-PFJ-522 – سایز ( تن تبرید ) : 2 – ساخت کشور : تایلند قیمت لیست 66,000,000 ، گاز های قابل شارژ R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR24 K3E-PFJ-522 – سایز ( تن تبرید ) : 2.3 – ساخت کشور : تایلند قیمت لیست : 68,000,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR28K3E-PFJ-522 – سایز ( تن تبرید ) : 2.5 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 75,000,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR36K3E-PFJ-522 – سایز ( تن تبرید ) : 3 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 83,280,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR36K3E-TFD-522 – سایز ( تن تبرید ) : 3 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 83,290,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

برای قیمت کمپرسور بیتزر اصلی آلمان ( سایت بیتزر ایران دات آی آر ) را ببینید

برای دریافت قیمت روز تماس بگیرید 02191017416 / تماس دریافت تخفیف دوستانه / تماس مشاوره / تماس درخواست نصب و سرویس
کمپرسور مدل ZR42K3E-PFJ-522 – سایز ( تن تبرید ) : 3.5 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 83,550,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

قیمت کمپرسور مینی چیلر کوپلند ZR اسکرال


کمپرسور مدل ZR48K3E-PFJ-522 – سایز ( تن تبرید ) : 4 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 89,240,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR48KCE-TFD-522 – سایز ( تن تبرید ) : 4 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 91,420,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR61KCE-TFD-522 – سایز ( تن تبرید ) : 5 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 95,000,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

مشاهده قیمت کمپرسور بیتزر ( فروش آنتا چیلر ) / قیمت چیلر و سرد خانه کلیک کنید
کمپرسور مدل ZR72KCE-TFD-550 – سایز ( تن تبرید ) : 6 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 102,720,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

برای دریافت قیمت روز تماس بگیرید 02191017416 / تماس دریافت تخفیف دوستانه / تماس مشاوره / تماس درخواست نصب و سرویس
کمپرسور مدل ZR72KCE-TFD-422 – سایز ( تن تبرید ) : 6 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 111,540,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

برای قیمت کمپرسور بیتزر اصلی آلمان ( سایت بیتزر ایران دات آی آر ) را ببینید
کمپرسور مدل ZR81KCE-TFD-550 – سایز ( تن تبرید ) : 6 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 126,000,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR81KCE-TFD-422 – سایز ( تن تبرید ) : 6 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 138,000,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR94KCE-TFD-550 – سایز ( تن تبرید ) : 7.8 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 208,100,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

قیمت کمپرسور کولر گازی کوپلند ZR


کمپرسور مدل ZR94KCE-TFD-522 – سایز ( تن تبرید ) : 7.8 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 184,000,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR94KCE-TFD-425 – سایز ( تن تبرید ) : 7.8 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 213,000,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR108KCE-TFD-522 – سایز ( تن تبرید ) : 9 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 185,400,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

برای دریافت قیمت روز تماس بگیرید 02191017416 / تماس دریافت تخفیف دوستانه / تماس مشاوره / تماس درخواست نصب و سرویس
کمپرسور مدل ZR108KCE-TFD-425 – سایز ( تن تبرید ) : 9 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 209,420,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

برای قیمت کمپرسور بیتزر اصلی آلمان ( سایت بیتزر ایران دات آی آر ) را ببینید
کمپرسور مدل ZR108KCE-TFD-550 – سایز ( تن تبرید ) : 9 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 202,800,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR125KCE-TFD-550 – سایز ( تن تبرید ) : 10.41 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 211,100,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR125KCE-TFD-425 – سایز ( تن تبرید ) : 10.41 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 239,200,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

مشاهده قیمت کمپرسور بیتزر ( فروش آنتا چیلر ) / قیمت چیلر و سرد خانه کلیک کنید
کمپرسور مدل ZR144KCE-TFD-550 – سایز ( تن تبرید ) : 12 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 224,100,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

برای دریافت قیمت روز تماس بگیرید 02191017416 / تماس دریافت تخفیف دوستانه / تماس مشاوره / تماس درخواست نصب و سرویس
کمپرسور مدل ZR144KCE-TFD-425 – سایز ( تن تبرید ) : 12 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 254,300,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

قیمت کمپرسور مینی چیلر کوپلند ZR


کمپرسور مدل ZR160KCE-TFD-550 – سایز ( تن تبرید ) : 13.3 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 254,120,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

برای قیمت کمپرسور بیتزر اصلی آلمان ( سایت بیتزر ایران دات آی آر ) را ببینید
کمپرسور مدل ZR160KCE-TFD-425 – سایز ( تن تبرید ) : 13.3 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 276,350,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR190KCE-TFD-550 – سایز ( تن تبرید ) : 15 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 288,020,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR190KCE-TFD-425 – سایز ( تن تبرید ) : 15 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 322,200,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407


کمپرسور مدل ZR250KCE-TFD-522 – سایز ( تن تبرید ) : 20 – ساخت کشور : آمریکا ، قیمت لیست : 641,100,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

مشاهده قیمت کمپرسور بیتزر ( فروش آنتا چیلر ) / قیمت چیلر و سرد خانه کلیک کنید
کمپرسور مدل ZR310KCE-TFD-522 – سایز ( تن تبرید ) : 25 – ساخت کشور : آمریکا ، قیمت لیست : 711,100,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

برای دریافت قیمت روز تماس بگیرید 02191017416 / تماس دریافت تخفیف دوستانه / تماس مشاوره / تماس درخواست نصب و سرویس
کمپرسور مدل ZR380KCE-TFD-522 – سایز ( تن تبرید ) : 30 – ساخت کشور : آمریکا ، قیمت لیست : 802,120,000 ، گازهای قابل شارژ : R22-R134-R407

قیمت کمپرسور کولر گازی کوپلند ZR


کمپرسور مدل ZP61KCE-TFD – سایز ( تن تبرید ) : 5 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 152,180,000 ، گازهای قابل شارژ : R410

برای قیمت کمپرسور بیتزر اصلی آلمان ( سایت بیتزر ایران دات آی آر ) را ببینید
کمپرسور مدل ZP72KCE-TFD – سایز ( تن تبرید ) : 6 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 158,020,000 ، گازهای قابل شارژ : R410


کمپرسور مدل ZP90KCE-TFD – سایز ( تن تبرید ) : 7.5 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 282,130,000 ، گازهای قابل شارژ : R410


کمپرسور مدل ZP120KCE-TFD – سایز ( تن تبرید ) : 10 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 292,150,000 ، گازهای قابل شارژ : R410

مشاهده قیمت کمپرسور بیتزر ( فروش آنتا چیلر ) / قیمت چیلر و سرد خانه کلیک کنید
کمپرسور مدل ZP137KCE-TFD – سایز ( تن تبرید ) : 11.4 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 357,150,000 ، گازهای قابل شارژ : R410

برای دریافت قیمت روز تماس بگیرید 02191017416 / تماس دریافت تخفیف دوستانه / تماس مشاوره / تماس درخواست نصب و سرویس
کمپرسور مدل ZP182KCE-TFD – سایز ( تن تبرید ) : 15 – ساخت کشور : تایلند ، قیمت لیست : 360,240,000 ، گازهای قابل شارژ : R410
سایت گلس
پورت روغن
سه فاز
تکفاز
لیست قیمت کمپرسورهای اسکرال کوپلند
ZR Scroll Copland Compressor


برای قیمت کمپرسور بیتزر اصلی آلمان ( سایت بیتزر ایران دات آی آر ) را ببینید

کمپرسور اسکرال چگونه کار میکند ؟ ( فیلم )

کمپرسور اسکرال چگونه کار میکند ؟

کمپرسور اسکرال چگونه کار می کند ؟