آنتا چیلر بیتزر

تماس با ما

قیمت به روز کمپرسور بیتزر / چیلر اروپایی / سرد خانه / مشاوره فنی و مالی / دریافت تعمیرات تخصصی

برای دریافت تخفیف اینجا را مطالعه بفرمایید

برای دریافت قیمت انواع چیلر و مینی چیلر و سرد خانه و تخفیف 02191017416

برای تماس با دفتر فنی جهت مشاوره و محاسبات 02122464211

برای دریافت تعمیرات تخصصی ( صنعتی ) 02155045263 ( فقط سیستم های صنعتی مثل چیلر سرد خانه دارویی آزمایشگاهی )

برای تماس با فروش سایت بیتزر ایران دات آی آر خرید کمپرسور و قطعات 02191017238

آدرس سایت بیتزر ایران http://bitzeriran.ir/

ایمیل info@aantag

تماس با بیتزر
تماس با بیتزر

دریافت تخفیف های فروش دوستانه

چرا تخفیف بیشتری شامل فروش دوستانه میشود ؟

شما میتوانید هر بار استعلام قیمت بگیرید و فقط اگر قیمت ما مناسب ترین بود خرید کنید .

ما به دوستی اهمیت میدهیم و به دوستی نزدیک بیشتر اهمیت میدهیم .

این یک انگیزه روانی یا عاطفی نیست بلکه کاملا تجاری و سود جویانه است ما مشتری ای که به دوست تبدیل شده است را عضو تیم خود میدانیم واضح تر اینکه خود را کارمند تیم تامین و خدمات ایشان میدانیم . واقعیت هم همین است .

سازمان های بزرگ نمیتوانند تخفیف دریافت کنند به این دلیل که پروسه پرداخت دارند تاخیر در پرداخت دارند و نیاز به پیگیری در تمام بیزینس ها هزینه بر است .

دوستان نزدیک ما حق دارند (به دلیل خرید آسان ) خریدی با نازل ترین قیمت داشته باشند میتواند از کالا استفاده کنند یا با سود مورد نظر خود بفروشند .

ما حتی مقداری تخفیف نهایی نیز داریم مخصوص دوستان قدیمی تر – فقط به این دلیل که انرژی کمتری برای فروش کالا به آنان نیاز است .

در نهایت سود نصیب آنها میشود چرا که توانسته اند کالای مورد نظر خود را از قیمت متداول بازار ارزان تر بخرند .

42,621 دیدگاه دربارهٔ «تماس با ما»

 1. Beware Of This Common Mistake When It Comes To Your
  Semi Truck Litigation Semi truck accident lawyers

 2. What’s The Job Market For Birth Injury Compensation Professionals?
  birth

 3. Do It Right When Applying Regarding Your Bad Credit Installment Loan 100만원 대출;
  http://.O.rcu.Pineoxs.a@minecraftathome.com/,

 4. http://doxycyclinedelivery.pro/# doxycycline cheap canada

 5. 10 Reasons Why People Hate Ethanol Fireplaces Ethanol Fireplaces Lynn Bolvin

 6. A Look Into The Secrets Of Bunk Beds eddafay.top

 7. You’ll Be Unable To Guess Cheap Fridge Freezers’s Tricks
  Cheap Fridge freezers

 8. Your Family Will Thank You For Having This Workers
  Compensation Lawyer workers’ compensation lawsuits

 9. purchase norfloxacin generic – buy eulexin generic buy confido generic

 10. Why Asbestos Lung Mesothelioma Isn’t A Topic That People Are Interested In. http://www.0270469.xyz

 11. 10 Meetups On Cerebral Palsy Claim You Should Attend cerebral palsy lawsuits

 12. 10 Things Everybody Hates About Car Locksmiths
  Near Me Car Locksmiths Near Me elsycrays

 13. The Companies That Are The Least Well-Known To Follow In The Repair Double Glazed Windows Industry http://www.257634.xyz

 14. How To Create An Awesome Instagram Video About Free Casino Slot Games kaymell.uk

 15. How Boost Your Odds Of Being Accepted For Financing 대학생 생활비 대출

 16. The 10 Scariest Things About Dangerous Drugs Law Firm
  dangerous Drugs law firm

 17. 10 Quick Tips On Semi Truck Law lawyer

 18. Article Marketing – Discover 4 Practical Steps To Succeed With Distinct 구글상위노출 seo작업

 19. Double Glazing Near Me Tools To Ease Your Daily Lifethe One Double Glazing Near Me Trick That Every Person Must
  Know double glazing Near me; https://minecraftcommand.Science/profile/usesuit9,

 20. “A Guide To Semi Truck Lawyer In 2023 semi truck accident attorneys (Eden)

 21. 20 Fun Details About Mesothelioma Asbestos Claims http://www.0270469.xyz

 22. Sectional Couches For Sale Tools To Help You Manage
  Your Daily Lifethe One Sectional Couches For Sale Trick That Should Be Used By Everyone Learn sectional couches for
  sale [Malinda]

 23. 10 Facts About Mesothelioma Compensation That Insists On Putting You In A Good Mood
  mesothelioma Lawsuits

 24. 10 Kg Washing Machine’s History History Of 10
  Kg Washing Machine Trudy

 25. 10 Essentials Regarding How To Get Diagnosis For ADHD You Didn’t Learn In School adhd diagnosis private cost

 26. Meet The Steve Jobs Of The Mesothelioma Legal Question Industry Mesothelioma Lawyer

 27. Help For Deciding What Credit Card To Get 공무원 대출

 28. 16 Must-Follow Facebook Pages For ADHD Treatment Medication Marketers
  adhd medication uk Buy [Lindegaard-kofod-2.mdwrite.net]

 29. How To Save Money On Mesothelioma Attorneys mesothelioma law firms

 30. What’s The Reason You’re Failing At Semi Truck Legal Semi truck accident Lawsuits

 31. Could Locksmiths For Cars Be The Key For 2023’s Challenges?
  Locksmith For Cars Keys

 32. 10 No-Fuss Methods For Figuring The Best Coffee Machines You’re Looking For Frederick

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *